บ้านเดี่ยว ให้เช่าอำเภอเมืองนครปฐม 2566 ก่อนปล่อยบ้านให้เช่า จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง?

บ้านเดี่ยว ให้เช่าอำเภอเมืองนครปฐม 2566 ก่อนปล่อยบ้านให้เช่า จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง?

อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่สามารถเก็บเอาไว้สร้างรายได้ สร้าง Passive Income ได้เสมอ แม้ว่าจะเป็นบ้านที่ตัวเองไม่ได้อยู่อาศัยแล้วก็สามารถปล่อยให้ผู้สนใจเข้ามาเช่าอยู่ได้ หากเป็นบ้านที่มีทำเลดี ติดรถไฟฟ้า ติดถนน ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของชุมชน ก็จะเป็นที่ต้องการของตลาด และเนื่องจากบ้านก็ส่วนประกอบหลายอย่างที่สามารถเสื่อมราคาได้ ทางเจ้าของบ้านเดี่ยว ให้เช่าอำเภอเมืองนครปฐมก็ต้องวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปล่อยบ้านให้ผู้อื่นเช่า ดังนี้

 • มีการวางแผน

เมื่อคิดจะปล่อยบ้านให้คนเช่า ต้องเตรียมหลายอย่าง เช่น ผู้เช่าอาจขอใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านเพื่อทำธุรกิจ คุณต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการเดินสายไฟ การติดตั้งสาธารณูปโภค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า และจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาที่จะให้เช่า การประเมินตัวผู้เช่าหรือการคัดกรองตัวผู้เช่านั่นเอง  หากเจ้าของบ้านมีความกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้เช่า สามารถระบุเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ที่สำคัญในสัญญาเช่าได้หากชำรุดหรือเสียหาย ผู้เช่าจะรับผิดชอบอย่างไร ถ้าไม่อยากให้ผนังเป็นรอยก็สามารถระบุได้ว่าห้ามเจาะ หรือห้ามต่อเติมใด ๆ หากผู้เช่าผิดสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้

 • คิดคำนวณค่าเช่าให้ดี

การตั้งค่าเช่าจะต้องดูว่าค่าห้องของคุณเป็นเท่าไหร่ เพราะบ้านแต่ละหลังมีการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีคำนวณค่าเช่าได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

 • คิดค่าเช่าจากต้นทุน ค่าเช่าต่อปีที่ได้รับควรมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ และมากกว่าค่าเช่าเฉลี่ยในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ต้องการเช่าบ้านพร้อมตกแต่งราคา 1,600,000 บาท พื้นที่นี้มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 6% ดังนั้นค่าเช่าที่ควรได้รับจะต้องเป็น 1,600,000 x 6% = 96,000 บาท ต่อปี หรือ 8,000 บาท ต่อเดือน
 • คิดค่าเช่าจากราคาตลาด เราสามารถเปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าบ้านในระแวกเดียวกับบ้านของเรา แล้วนำมาเปรียบเทียบราคาโดยดูว่าบ้านใกล้เคียงช่วงราคาไหนให้เช่า เราจะเพิ่มค่าเช่ามากหรือน้อยหากสามารถคัดกรองผู้เช่าได้ในระดับหนึ่ง
 • ก่อนปล่อยเช่าควรถ่ายรูปพร้อมเฟอร์นิเจอร์

เพื่อเปรียบเทียบความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาเช่า

 • เตรียมสัญญาเช่า

สัญญาเช่าสามารถร่างขึ้นเองหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ทั่วไปและกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้เองแต่ควรมีข้อมูลสำคัญดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (รวมทั้งขอสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุด้วย)
 • จำนวนค่าเช่าและวิธีการโอนเงินรวมถึงค่าปรับ
 • เงื่อนไขในการเช่าอยู่ทั่วไป
 • กรณีที่ผู้เช่าสร้างความเสียหายให้กับบ้านเดี่ยว ให้เช่าอำเภอเมืองนครปฐม 2566 จะต้องมีเงื่อนไขความรับผิดชอบ
 • ควรถ่ายภาพทรัพย์สินภายในบ้าน เมื่อตอนย้ายออกนำมาเปรียบเทียบกัน
 • หลังผู้เช่าย้ายออกต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

หากผู้เช่าไม่มารับทรัพย์สินของตนหลังครบกำหนดสัญญาเจ้าของบ้านจะจัดการให้ และหลังจากนั้นหากต้องการเช่าต่อก็ต้องดูว่าผู้เช่าเดิมทำร่องรอยบนเฟอร์นิเจอร์หรือผนังเสียหายหรือไม่ หลังจากนั้นต้องให้ผู้รับเหมาซ่อมแซม รวมถึงหากมีกลิ่นสกปรกจากสัตว์เลี้ยงหรือควันบุหรี่ก็ต้องอบโอโซนฆ่าเชื้อด้วยเช่นกัน

ผู้เช่าบ้านเดี่ยวเป็นคนต่างชาติต้องระวังอะไรบ้าง ?

เนื่องจากประเทศไทยค่อนข้างเสรี ทำให้แวดวงของผู้เช่าบ้านไม่ได้จำกัดเฉพาะคนไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติ (หรือชาวต่างชาติที่ถูกกฎหมาย) ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวด้วย ผู้ให้เช่าควรระมัดระวังเป็นพิเศษ มีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ควบคุมและดูแลพร้อมกับกฎหมายการเช่าบ้าน และผู้ให้เช่าควรทราบและปฏิบัติตามดังนี้

 • เจ้าของบ้านต้องแจ้งให้คนต่างด้าวที่ครอบครองอาคารของตนทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่พวกเขาอาศัยอยู่ ผู้เช่าต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ย้ายเข้าอยู่ และต้องเข้ามาประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
 • กรณีเช่าห้องชุดผู้ให้เช่าต้องยื่นเอกสารต่อนิติบุคคลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เช่าคุณ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้เช่าห้องชุดและสำเนาใบรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ผู้เช่าต่างชาติสามารถเข้าพักได้สูงสุด 3 คนต่อ 1 ห้องชุด
 • กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่แจ้งข้อมูลของชาวต่างชาติที่มาเช่าบ้านเดี่ยว ให้เช่าอำเภอเมืองนครปฐม 2566 แก่เจ้าพนักงาน จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

สิ่งสำคัญที่ควรมีในสัญญาเช่าบ้าน

สำหรับเจ้าของบ้านมือใหม่ที่กำลังมองหาบ้านเช่า คอนโดให้เช่า หรือทั้งสองอย่าง สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอีกอย่างคือการลงประกาศหาผู้เช่า สัญญาเช่าบ้านที่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าตลอดอายุการเช่าและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย การมีสัญญาเช่ายังเป็นการปกป้องสิทธิของทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าอีกด้วย

 • ข้อมูล “ผู้ให้เช่า” และ “ผู้เช่า”

ในสัญญาเช่าบ้านหรือเช่าคอนโด ควรระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และภูมิลำเนาของเจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่า และผู้เช่าทุกคน หากเป็นไปได้ ในสัญญาเช่าควรระบุผู้เช่าที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสัญญาเป็นผู้เช่า ดังนั้นผู้เช่าทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญารวมถึงการชำระค่าเช่าด้วย

 • ข้อมูล “ทรัพย์ที่ให้เช่า” 

ในสัญญาเช่าบ้าน “ทรัพย์สิน” ที่ให้เช่า ซึ่งก็คือ “บ้าน” หรือ “คอนโด” จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด เช่น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น ทาวน์เฮาส์หรือห้องชุดโดยระบุทั้งบ้านเลขที่ (เลขห้อง) ซอย ถนน แขวง/เขต จังหวัด หากทรัพย์สินให้เช่ามีเฟอร์นิเจอร์ ผู้เช่าควรระบุเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละห้อง รวมทั้งจำนวนกุญแจที่ผู้เช่ามอบให้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็อาจพิมพ์ภาพถ่ายสภาพบ้านก่อนผู้เช่าเข้าทำสัญญา

 • จุดประสงค์ในการเช่า 

การเช่าบ้าน เช่าคอนโด ส่วนใหญ่มักเป็นการเช่า “เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น” ในสัญญาเช่า ควรระบุให้ชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ให้เช่ายังสามารถระบุจำนวนคนที่จะเข้าพักในบ้านได้ เช่น บ้านอยู่ได้ไม่เกิน 5 คน หรืออยู่ได้เฉพาะที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น

 • ระยะเวลาในการเช่า

สัญญานี้ควรระบุระยะเวลาการเช่า เช่น 1 ปี 3 ปี และระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นการเช่าจนถึงสิ้นสุดการเช่า (นับเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเช่า) โดยปกติสัญญาเช่าจะเป็นรายเดือน เว้นแต่เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น.

 • ข้อปฏิบัติหากผิดสัญญา

การผิดสัญญาเช่าเป็นหัวข้อสำคัญในสัญญาเช่า ที่ทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าควรอ่านอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังเช่นผู้เช่าไม่ครบสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าสามารถยึดเงินประกันทั้งหมดหรือผู้ให้เช่าต้องคืนเงินมัดจำหรือเงินประกันทันที หลังจากตรวจสอบทรัพย์สินให้เช่า หรือ ค่าปรับรายวันเมื่อผู้เช่าชำระค่าเช่าล่าช้า เป็นต้น