รังวัดที่ดิน

รังวัดที่ดิน กำหนดเขตแดนเพื่อความเป็นระเบียบและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

การรังวัดที่ดินถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยกำหนดแนวเขตและอาณาเขตของที่ดินให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย การแบ่งแยกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ที่ซ้ำซ้อนและไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อพิพาทและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพการรังวัดและกำหนดเขตแดนที่ดินอย่างเหมาะสม จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว

การรังวัดที่ดิน คืออะไร?

การรังวัดที่ดิน (Land Surveying) หมายถึง การวัด กำหนดตำแหน่ง รูปร่าง ขนาด และแนวเขตของพื้นที่ดินโดยใช้เครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ

วัตถุประสงค์ของการรังวัดที่ดิน

กำหนดแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน เพื่อป้องกันข้อพิพาทเรื่องการครอบครองที่ดิน

จัดทำแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศ สำหรับใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สำรวจพื้นที่เพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน อาคาร เป็นต้น

จัดทำเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพื่อใช้ในการซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์ หรือจำนองที่ดิน

ขั้นตอนการรังวัดที่ดิน

การเตรียมการ

ก่อนลงพื้นที่รังวัดจริง จำเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ภูมิประเทศ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ข้อมูลประวัติการรังวัดในอดีต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการรังวัด
 • รวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่ ศึกษาสภาพภูมิประเทศ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในบริเวณที่จะทำการรังวัด เพื่อวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
 • เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น กล้องรังวัด เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นให้พร้อมก่อนลงพื้นที่

การสำรวจภาคสนาม

เมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มลงพื้นที่รังวัดจริง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • กำหนดจุดควบคุมภาคสนาม
 • สร้างหมุดหลักฐานหรือจุดอ้างอิงเพื่อใช้ในการรังวัด ซึ่งจุดเหล่านี้จะต้องมีตำแหน่งที่แน่นอนและสามารถพิสูจน์ได้
 • วัดระยะทาง มุมเรขาคณิต และระดับความสูง
 • โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น กล้องรังวัดประมาณค่า กล้องวัดมุม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
 • บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจลงในสมุดบันทึกภาคสนามหรือในคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการประมวลผลต่อไป

การประมวลผลข้อมูล

หลังจากสำรวจภาคสนามเสร็จสิ้น ต้องนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลในขั้นตอนถัดไป ดังนี้

 • นำข้อมูลที่บันทึกไว้มาตรวจสอบความถูกต้อง
 • ทั้งระยะทาง มุม และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องก่อนนำไปใช้
 • นำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านการรังวัดในการประมวลผลข้อมูล เพื่อคำนวณหาตำแหน่ง ระยะทาง พื้นที่ขั้นตอนการรังวัดที่ดิน

การจัดทำแผนที่และเอกสาร

หลังจากประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำแผนที่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • จัดทำแผนที่รังวัดแสดงรายละเอียดของที่ดิน เช่น รูปร่าง เนื้อที่ จุดหมายเขตแนวเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
 • จัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดการรังวัด เช่น วิธีการรังวัด ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง ระยะทาง พื้นที่ เป็นต้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่และเอกสารที่จัดทำขึ้น

การส่งมอบงาน

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • จัดเตรียมแผนที่ เอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
 • ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจอย่างชัดเจน
 • รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าจ้าง เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป

 

ขั้นตอนการรังวัดที่ดินเหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดินไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เเต่ยังเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความถูกต้อง เรามาเรียนรู้ถึงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการรังวัดที่ดินต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมรังวัด

สำหรับโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเป็นจำนวน 40 บาทต่อแปลงต่อวัน

สำหรับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเป็นจำนวน 30 บาทต่อแปลงต่อวัน

 • ค่าหลักเขตที่ดิน

ค่าหลักเขตที่ดินกำหนดเป็นจำนวน 15 บาทต่อหลัก

 • ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่จ่าย 200 บาท

ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท

ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท

โดยการกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 จะขึ้นอยู่กับเนื้อที่ที่รังวัด

เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ วันละ 3,480 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 2 วัน 6,760 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 3 วัน 10,040 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 4 วัน 13,320 บาท

บทสรุป

การรังวัดที่ดินเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการที่ดิน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากกระบวนการรังวัดจะเป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวเขตที่ดิน การจัดสรรที่ดิน และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากขาดการรังวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและการบริหารจัดการที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพตามมา

แม้กระบวนการรังวัดที่ดินจะดูซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ แต่หากดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอน ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการที่ดินในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวเขตที่ดิน การจัดสรรที่ดิน หรือการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน